KVKK

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Op. Dr. Ali Bal (“Klinik”) tarafından ilgili kişilerden temin edilen kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgili usul ve esaslara ilişkin olarak ilgili kişilerin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

KVKK hükümlerine uygun olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Klinik olarak, muayene olan veya bu amaçlarla başvuruda bulunan gerçek kişilere ait kişisel verilerin KVKK’ya, KVKK uyarınca çıkarılan ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesini ve muhafaza edilmesini sağlamaktayız. Bu bağlamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde işlem yapmaktayız. Kişisel verileriniz, bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmayacak ve gizli tutulacaktır.

Önemle belirtmek isteriz ki, bu Aydınlatma Metni, Klinik bünyesinde muayene olan veya iletişim kanallarımız aracılığıyla bizimle iletişime geçen gerçek kişileri kapsamaktadır. Muayene sonrasında tedavi yöntemi konusunda anlaşmaya varılan durumlar dahil olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren başka durumlar ortaya çıkması halinde, ilgili kişiye bu verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili ayrı bir bilgilendirme yapılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kimlik verileriniz (adınız, soyadınız), iletişim verileriniz (telefon numaranız, elektronik posta adresiniz) ve diğer iletişim verileriniz, Klinik tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

  • Ticari veya bilimsel strateji planlaması,
  • Randevu oluşturulması,
  • Hasta bilgilendirme hakkında randevular,
  • Hizmetlerimizin kullanımının analiz edilmesi,
  • Hasta memnuniyetinin artırılması,
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.

Bu amaçlarla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka uygun, dürüstlük kurallarına uygun ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde kişisel verileriniz işlenmektedir.

Klinik, güvenlik amacıyla fiziksel ziyaretlerinizde görüntü kaydı almakta olup, bu görüntüleriniz kamera sistemleri aracılığıyla işlenmekte ve hukuka aykırı veya düzeni bozacak bir durumun varlığı halinde yetkili mercilerle paylaşılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Toplanan bilgiler, sizin bilginiz veya aksi bir talimatınız olmaksızın kesinlikle üçüncü taraflarla paylaşılmamakta, faaliyet dışı herhangi bir amaçla ticari olarak kullanılmamakta ve satılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Klinik tarafından e-posta, telefon, internet sitesi ve kağıt ortamında tutulan formlar gibi araçlarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

İlgili verileriniz, tarafımıza ilettiğiniz veya sağladığınız iletişim kanallarımız aracılığıyla veya hizmetin doğrudan ifasıyla ilgili olarak elde edilen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesine dayanarak işlenmektedir. Bu kapsamda, ilgili kişi tarafından kamuya açık hale getirilmiş olması ve bir hakkın kurulması, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ayrıca veri sorumlusunun meşru menfaatleri doğrultusunda veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işleme tabi tutulmaktadır. Veri işleme faaliyetlerimiz, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla sınırlı, ölçülü ve amaçla bağlantılı şekilde gerçekleştirilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kanun’un 7. maddesi gereği, kişisel verilerinizin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda kişisel veriler, Şirketimiz tarafından re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bu konuda, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak işlem ve prosedürler uygulanmaktadır. Bu yönetmelik, KVKK Kanunu ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi ile ilgili hususlar, ilgili mevzuata uygun şekilde ve gerekli önlemler alınarak gerçekleştirilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, müşteriler olarak kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verilerinizin işlenmiş olması durumunda, bu konuda bilgi talep etme, • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaçla uyumlu kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarıldığını öğrenme, • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme, • Kişisel verilerinizin silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini isteme, • Kişisel verilerinizin düzeltilmiş, silinmiş, anonim hale getirilmiş veya yok edilmiş olması durumunda bu durumu üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • Kişisel verilerinizin otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilerek size karşı bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme.

Söz konusu haklarınızı kullanmak için internet sitemizdeki iletişim bilgilerini (e-posta, noter veya posta kanalıyla vb.) kullanabilirsiniz.

Hakkınızda bilgi sahibi olmanızı sağlamak amacıyla bu bilgiler size sunulmaktadır ve verilerinizin güvende olduğundan emin olmanızı sağlamak için gerekli önlemler alınmaktadır.

Op. Dr. Ali Bal Muayenehanesi

Adres: Barbaros Mah. Dereboyu Cad. Ak Zambak Sok. Uphill Court Towers Ataşehir/İstanbul

Telefon: +90 (546) 558 45 90

Mail: info@opdralibal.com

*Kişisel olmayan bilgiler, şahsen tanımlanamayacağınız bilgilerdir. Bu bilgiler her türlü amaçla kullanılabilir ve üçüncü kişilerle de onay alınmaksızın paylaşılabilir.

Son Düzenleme : 05.06.2023

Call Now Button